1. ΕΣΠΑ – Ψηφιακή  Σύγκλιση: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας:  Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα». Επιστημονικός υπεύθυνος:  Χ. Σκουρλάς, https://pyles.teiath.gr
 2. ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III: “Ασφαλής ανάκτηση και διάχυση Πληροφορίας (κείμενο και εικόνα) σε κατανεμημένα και ειδικού σκοπού περιβάλλοντα (SECRET_DIDWE)”, 2012-2015, Συντονιστής: Χ. Σκουρλάς, http://archimedes.teiath.gr/
 3. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Leonardo da Vinci:  «DBTech VET». Το έργο συνδέει την επαγγελματική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την απασχόληση με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας.  Επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΤΕΙ Αθήνας: Χ. Σκουρλάς,   https://sites.google.com/site/dbtechvet/project
 4. ΕΣΠΑ – ΘΑΛΗΣ: «Από την Θεωρία των Γράφων στα Μητροειδή: Αλγόριθμοι  και Εφαρμογές»,  Ατομική συμμετοχή: Χ. Σκουρλάς. http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/379437
 5. ΕΣΠΑ -ΘΑΛΗΣ: «Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Σε αναζήτηση της Μικρασιατικής Ελληνικής – AMiGre», 2012-2015, Επιστημονική υπεύθυνη:  Α. Ράλλη. , Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας ΤΕΙ Αθήνας: Γαλιώτου Ε. (http://excellence.minedu.gov.gr/thales/el/thalesprojects/380255, http://amigre.upatras.gr,)
 6. ΕΣΠΑ - Ψηφιακή Σύγκλιση: «Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας», 2011-2014,  Επιστημονική υπεύθυνη Μάνεση Δ. Ατομική συμμετοχή: Χ. Σκουρλάς http://dlproject.library.teiath.gr/
 7. Κοινωνία της Πληροφορίας: «Πολύτιμο: Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης και Παροχής Πρόσβασης στο Περιεχόμενο Πολύτιμων Βιβλίων και Χειρογράφων»,  Επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας ΤΕΙ Αθήνας: Ε. Γαλιώτου
 8. ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I: «Παράλληλη, Βασισμένη στο Περιεχόμενο, Διαγλωσική Ανάκτηση Πληροφορίας - PA_CO_CLIR»,  Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Σκουρλάς  (http://pserver-project.org/project/pacoclir)
 9. ΕΣΠΑ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ I: «ΑΣ.ΠΙ.ΔΑ - Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και αξιοποίηση Τεχνικών για την υλοποίηση περιβαλλόντων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με γνώμονα τη διασφάλιση Ασφάλειας, Ποιότητας και Διαλειτουργικότητας», Eπιστημονικός Yπεύθυνος Ι. Χάλαρης
 10. Υποστήριξη Λογισμικού Μητρώου Δεσμεύσεων για το Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2018 & 2019.
 11. Υποστήριξη Λογισμικού Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Πρωτοκόλλου για το Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για το έτος 2018.
 12. Υποστήριξη Λογισμικού Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης και Πρωτοκόλλου για το Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για το έτος 2018 και 2019.