Η έρευνα του εργαστηρίου έχει άμεση εφαρμογή στην εκπαίδευση στα παρακάτω θέματα:

 • Βάσεις Δεδομένων (Data Bases),
 • Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems),
 • Τεχνολογία λογισμικού (Software Engineering),
 • Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής (Human Computer Interaction),
 • Αλγοριθμική και δομές δεδομένων (Algorithms and Data structures),
 • Διαχείριση Πληροφορίας (Information Mangement),
 • Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval),
 • Εξόρυξη δεδομένων (Data Mining),
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems),
 • Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management),
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce),
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing),
 • Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics),
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Modeling)
 • Ολική Ποιότητα και Συστήματα Πιστοποίησης ISO, ITΙL, CoBit