• Μελέτες,
 • ψηφιοποίηση και παραγωγή βάσεων δεδομένων
 • οργάνωση υπηρεσιών τεκμηρίωσης και πληροφόρησης,
 • μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών,
 • σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων βασιζόμενων σε βάσεις δεδομένων και γνώσης,
 • σχεδίαση συστημάτων ανάκτησης δεδομένων,
 • πολυμεσικές εφαρμογές,
 • σχεδίαση και κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων και ιστοτόπων,
 • συμμετοχή σε εφαρμογές στους τομείς έξυπνης πόλης/έξυπνου σπιτιού, υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτισμού (πολιτιστικής κληρονομιάς), ηλεκτρονικής μάθησης, γλωσσικής τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.
 • Δραστηριότητες εκπαίδευσης για επιχειρήσεις (On the job training),
 • οργάνωση μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning),
 • συνεργασία και από κοινού έρευνα σε θέματα διαχείρισης δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης, μοντελοποίησης και πιστοποίησης διαδικασιών.
 • Δραστηριότητες εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επίπεδο συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης,
 • Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους σπουδαστές στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.