Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης, το σχετικό λογισμικό και οι εφαρμογές του. Το αντικείμενο αυτό είναι μοναδικό από την άποψη ότι συγκλίνουν σε αυτό:

  • Η έρευνα και η βασική, η μεταπτυχιακή και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους σημαντικούς επιμέρους τομείς της Διαχείριση Δεδομένων (Data Management), της Διαχείρισης Πληροφορίας (Information Management), και της Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management)
  • Η ζήτηση στην αγορά εργασίας και υπηρεσιών.

 Σκοπός και κύριοι στόχοι του InfoDat_KM είναι:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτομικών εφαρμογών στο πλαίσιο της διαχείρισης δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης
  2. Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής
  3. Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων – Συμμετοχή και συντονισμός
  4. Δραστηριότητες εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  5. Εφαρμογές και Παροχή Υπηρεσιών σε τομείς όπως: Μελέτες, ψηφιοποίηση και παραγωγή βάσεων δεδομένων, π.χ. βάσεων ιστορικών χειρογράφων, οργάνωση υπηρεσιών τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, υποστήριξη ηλικιωμένων/ασθενών/φοιτητών με ειδικές ανάγκες σε έξυπνο σπίτι/έξυπνη πόλη, Ειδικές μελέτες αποτύπωσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών, σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων βασιζόμενων σε βάσεις δεδομένων και γνώσης, σχεδίαση συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, πολυμεσικές εφαρμογές, σχεδίαση και κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων και ιστοτόπων, συμμετοχή σε εφαρμογές στους τομείς υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτισμού (πολιτιστικής κληρονομιάς), ηλεκτρονικής μάθησης, γλωσσικής τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εμπορίου, «έξυπνου σπιτιού» κ.λπ. Σχεδίαση και υλοποίηση μικρών συστημάτων και συστημάτων για χρήση εκτός γραφείου.

Για την επίτευξη των στόχων του το εργαστήριο προωθεί τη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά εργαστήρια, ερευνητικές ομάδες και εθνικούς οργανισμούς και συντονίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων